کارگر جهت قسمت خمیر سازی

  • تمام وقت
  • یزد

کاغذ سازی تفرش آوند لفاف پگاه

شرکت کاغذ سازی تفرش آوند لفاف پگاه
به تعداد ۶ نفر کارگر جهت قسمت پالپر نیازمندیم با حقوق مزایای بالا
۰۹۱۲۳۷۲۱۱۸۰

شماره تماس: ۰۹۱۲۳۷۲۱۱۸۰
این مطلب در منتشر شده است.