سرپرست شیفت تولید با تخصص خمیر و کاغذ

این شغل منقضی شده است.
این مطلب در منتشر شده است.