اوپراتور برش و خط تا زن

این شغل منقضی شده است.
این مطلب در منتشر شده است.