مهندس ابزار دقیق با تخصص PLC های زیمنس ترجیحا در کاغذسازی

این شغل منقضی شده است.
این مطلب در منتشر شده است.