نیروی فنی و مکانیک ( جوشکار ، و قطعه شناسی و دست به آچار …. کامل بلد باشد ) و نیروی برق ( برق صنعتی ) و نیروی که در شرکت کاغذسازی کار کرده باشد نیازمندیم – با 5 سال سابقه کار

این شغل منقضی شده است.
این مطلب در منتشر شده است.