اپراتور تولید ورق – اپراتور چاپ – کنترل کیفیت

این شغل منقضی شده است.
این مطلب در منتشر شده است.